SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

a továbbiakban „Szerződési feltételek”, amelyek alkalmazandók a Detre Varga & Partners LLP. mint megbízott, a továbbiakban „Megbízott” ügyfeleknek nyújtott valamennyi szolgáltatására, illetőleg ezen jogviszonyokra.

1. A Detre Varga & Partners LLP. egy dr. Varga Detre által auditált, nemzetközi kapcsolatrendszer, amelynek tagjai -a jelenlegi Szerződési feltételek szerint- megbízási szerződéseket és más megállapodásokat köthetnek a Megbízóval. A Detre Varga & Partners LLP. -a továbbiakban mint Szolgáltató- jogi személyiséggel nem rendelkezik, kötelmi jogi jogviszonyok közvetlenül a Megbízó és az adott szolgáltatást nyújtó szolgáltató között jönnek létre. A jelen Szerződési feltételek célja az ilyen megbízásokra és együttműködési megállapodásokra egységes feltételrendszer meghatározása.

2. Megbízó az, aki -akár magánszemélyként, akár jogi személyként- valamely auditált szolgáltatóval annak tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásért fizetett, vagy arra megállapodott, illetőleg aki szolgáltatást vett igénybe.

3. Auditált szolgáltató -a továbbiakban mint Szolgáltató- az, akit a Detre Varga & Partners LLP. erre kijelölt megbízottja auditált.  

4. A Szerződési feltételek értelmezése során Felek vagy fél alatt akár a Megbízó, akár a Megbízott, akár az Auditált szolgáltató értendő. 

5. A „Szerződési feltételek” alapján a Megbízó és Megbízott, illetőleg más Szolgáltató között eseti megbízások jöhetnek létre (a továbbiakban „Megbízás”), amelyeket Megbízott vagy más Szolgáltató köteles szerződésszerűen, a Szerződési feltételekben és a hatályos alkalmazott jogszabályokban foglaltakkal összhangban határidőre teljesíteni. A Szerződési feltételek célja azoknak a feltételeknek a rögzítése, amelyek minden Megbízásra vonatkoznak. A Szerződési feltételekben Megbízott alatt más Szolgáltató is megfelelően értendő, amennyiben a Megbízóval közvetlenül Megbízást köt.

6. A Megbízás valamennyi lényeges feltételét írásban kell egyeztetni. Szóbeli nyilatkozatra egyik fél sem hivatkozhat. A Megbízás a Szolgáltató ajánlatának Megbízó általi elfogadásával vagy a Felek egyező akaratnyilatkozatával jön létre. Szolgáltatót  a Szerződési feltételekben foglaltak szerint a Megbízásban meghatározott megbízási díj illeti meg. Lényeges feltétel különösen, de nem kizárólag:

a) a megbízás tárgya 

b) a teljesítés folyamata, határideje

c) a megbízási díj összege, pénzneme és kifizetésének ütemezése

7. Szolgáltatót eredménykötelem kizárólag abban az esetben terheli, ha az eredményt írásban kifejezetten vállalta és az eredményt a megbízás pontosan körülírja. Az eredmény elmaradásáért a Szolgáltató nem felel, ha az eredmény elmaradásában a Megbízó érdekkörére visszavezethető ok vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok részben vagy egészben közrejátszott.

8. Konzultáció esetén a megbízás tárgya a Megbízó által megjelölt tárgykörben a Szolgáltató és a Megbízó által egymás között folytatott szóbeli egyeztetés. Konzultáció esetén nem szükséges a Megbízást írásba foglalni, ill. annak meghatározott részleteit rögzíteni. Konzultáció esetén teljesítési igazolás nem készül. Konzultáció esetén a Megbízás létrejöttét a Konzultációról kiállított Megbízó által kiegyenlített számviteli bizonylat (számla) minden további nélkül igazolja. 

9. A megbízási díj elszámolása a Megbízás szerinti időbeli ütemezésben számla alapján történik. A Szolgáltató által elektronikus úton továbbított számla kinyomtatott példánya a Megbízó aláírása és bélyegzője hiányában is teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, így a benne foglalt gazdasági esemény vonatkozásában teljes bizonyító erővel bír. A proforma számla vagy díjbekérő nem számla, célja csupán a fizetéssel kapcsolatos szerződéses feltételek kivonatos közlése. 

10. Szolgáltató a számla továbbításával egyidejűleg teljesítési igazolást állíthat ki és továbbíthat Megbízó részére (a továbbiakban: Teljesítési Igazolás). A Teljesítési Igazolás Megbízó elfogadása nélkül érvényes, ez azonban nem érinti Megbízó jogát, hogy a teljesítést a Teljesítési Igazolás kézhezvételétől számított 5 napon belül vitassa. A Szerződési feltételek elfogadásával Megbízó kifejezetten lemond a Teljesítési Igazolások 5 nap elteltét követően történő vitatásának jogáról.  Megbízó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond a Megbízások feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásának jogáról is.  

11. A Felek a Szerződési feltételek, ill. a megbízások kölcsönös teljesítése kapcsán személyesen és meghatalmazottjuk által is teljes körűen eljárhatnak, a meghatalmazás azonban írásban érvényes. A Megbízás harmadik személy (a továbbiakban Megbízás Kedvezményezettje) részére teljesítendő szolgáltatásra is irányulhat, feltéve, hogy a Megbízás Kedvezményezettje a teljesítés érdekében együttműködik és azt elfogadja. 

12. A Felek által egymással írásban közölt e-mail címéről/címére továbbított nyilatkozat a teljes bizonyító erejű magánokirattal egyenértékű írásbeli nyilatkozattal egyező hatályúnak minősül. Az e-mail útján továbbított üzenet ill. küldemény a továbbításának napján kézbesítettnek minősül, tekintet nélkül arra, hogy az a címzett részére bármely okból nem érkezett meg (kézbesítési vélelem). A felek Szerződési feltételekben vagy az ügyféladatlapon megadott telefonszámához vagy e-mail címhez tartozó SMS és Viber fiókra továbbá a Dropboxra az e-mail postafiókra vonatkozó rendelkezések irányadók. A Felek hang és kép továbbítására alkalmas környezet használatával folytatott egyeztetéseket a személyes egyeztetéssel egyező hatályúnak-, a felek részvételét pedig személyes jelenlétnek fogadják el. Dokumentumok mellékletként kizárólag e-mailben vagy dropboxon továbbíthatók. Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyéb módon, illetve csatornán küldött üzeneteket, küldeményeket, dokumentumokat Megbízott figyelmen kívül hagyhatja.

13. A Szerződési feltételek ill. a Megbízások teljesítésébe Megbízott a Megbízó tudta vagy beleegyezése nélkül  almegbízottat, alvállalkozót vonhat be (a továbbiakban „Teljesítési Segéd”). A Teljesítési Segéd eljárásáért a Megbízott mint sajátjáért felel. 

14. Dr. Varga Detre ügyvéd a Felek kölcsönös viszonyában mindkét fél kézbesítési megbízottjaként jár el. 

A Felek előzetesen írásban megadott e-mail címére továbbított üzenet tehát a Felek viszonylatában a másik félnek joghatályosan kézbesített üzenetnek minősül. 

Dr. Varga Detre ügyvéd kezeli a Megbízók és Megbízottak személyes adatait, beleértve különösen, de nem kizárólag a kölcsönösen érvényes kapcsolattartási adatokat is.

15. Szolgáltató a Megbízás teljesítése során a Megbízott más, független együttműködő partnerét ajánlhatja, amelytől Megbízó közvetlenül szerezheti be, ill. fizetheti ki a beszerzett szolgáltatást. Ebben az esetben az adott feladatra  Megbízás közvetlen az ajánlott harmadik személy és a Megbízó között jön létre, ide nem értve azon előzetes konzultácót, előkészítést, amelyet Szolgáltató teljesített.

16. A Szerződési feltételek ill. a Megbízások teljesítése körében Szolgáltató közvetített szolgáltatást nyújthat Megbízó részére. Szolgáltató a Szerződési feltételek ill. a Megbízások teljesítésében részt vevő személyekről (a továbbiakban „Résztvevők”) írásban tájékoztathatja Megbízót. Ebben az esetben Megbízó a Résztvevőkkel közvetlenül is egyeztethet, érdemben azonban kizárólag a „Felelős”-nek kijelölt Résztvevő jogosult egyeztetni. 

17. A Megbízott és független együttműködő partnerei egy jogi személyiséggel nem rendelkező konzorciumot alkotnak. Megbízó tudomásul veszi, hogy konkrét kötelmi-, ill. megbízási jogviszonyba mindig azzal a konkrét szolgáltatóval kerül, akivel megbízási szerződést köt, és ezért a konzorcium mint szervezet vagy annak más tagjai nem tartoznak helytállással, szavatossággal vagy garanciával. 

18. Amennyiben a Megbízó egy vagy több természetes személy- vagy jogi személy helyett és nevében ad Megbízást, eljárási jogosultságát írásbeli meghatalmazással köteles igazolni. Meghatalmazott eljárása esetén Szolgáltató a Meghatalmazottat kezeli ügyfélként. A képviseleti jog megszűnését Megbízó köteles bejelenteni Megbízott felé. Meghatalmazott eljárása esetén a Szolgáltató nem vizsgálja a Meghatalmazó és a Meghatalmazott viszonyát, és kizárja a felelősségét az ebből a jogviszonyból eredő kölcsönös követelésekért. 

19. A Szerződési feltételeket ill. a Megbízásokat bármelyik fél írásban, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja, a Felek azonban kötelesek a teljesített ill. folyamatban lévő Megbízásokkal az alábbiak szerint elszámolni: 

a) amennyiben a Szerződési feltételek ill. a Megbízás megszűnésének oka (a továbbiakban megszűnési ok) Szolgáltatónak felróható, Szolgáltató a Megbízó által megelőlegezett megbízási díj felróhatóság mértékével arányos részét köteles visszatéríteni Megbízó részére, illetve további megbízási díjra, költségeinek, készkiadásainak megtérítésére nem jogosult

b) amennyiben a megszűnési ok a Megbízó érdekkörében bekövetkező okra -függetlenül a felróhatóságtól-, vagy a Megbízottnak nem felróható okra vezethető vissza, Megbízottat

ba) megbízási díj jogcímén illeti meg a megbízási díj teljesítéssel, illetőleg költségekkel, készkiadásokkal, alvállalkozói, almegbízotti díjakkal, illetőleg a megbízási jogviszony lezárására és az elszámolásra fordított díj résszel lefedett, illetőleg felhasznált része

bb) kompenzáció jogcímén átalány kártérítésként illeti meg a ba) pont hatálya alá nem tartozó összeg 50%-a

Amennyiben a megrendelés meghiúsulásának oka Megbízó szándékos magatartása, úgy Megbízott jogosult a teljes összegre, mint átalány kártérítésre. Ezen átalány kártérítés feltűnő arányzalanság miatti vitatásának jogáról a jelen Szerződési feltételek elfogadásával lemond.

20. A Szerződési feltételek és a Megbízások tartalma, Szerződési feltételekkel ill. a Megbízásokkal kapcsolatos egyeztetésekkel,  teljesítéssel, pénzügyi elszámolással kapcsolatos valamennyi információ-, adat-, tény titoknak minősül, amelyet a Felek kölcsönösen szigorúan bizalmasan kezelnek. Amennyiben Megbízó Megbízottal szemben bármiféle eljárást kezdeményez, az teljes körű felmentésnek minősül a titoktartás alól. 

21. Amennyiben Megbízó Megbízottal szemben annak tevékenységével kapcsolatban bírósághoz fordul, feltétlenül és visszavonhatatlanul felmenti Megbízottat a titoktartás alól. 

22. A Megbízás teljesítésével összefüggésben a Megbízott által elfogadott ügyvédi iroda, közjegyző, bank teljesítési biztosíték céljából letétet kezelhet. A letétre megfelelően irányadók a jelen szerződés Megbízásra vonatkozó rendelkezései.  

23. Amennyiben a Megbízó vagy képviselője nem beszéli a magyar- vagy az angol nyelvet, tolmács bevonásával köteles eljárni. A tolmács nélküli eljárásból eredő, ill. a tolmács eljárásával összefüggő károkért kizárólag Megbízó felelős. Szolgáltató jogosult a tolmács, illetve fordító nélkül eljáró Megbízóval való kapcsolattartása érdekében a Megbízó költségén tolmácsot, illetve fordítót megbízni. A Szerződési feltételek aláírásával Megbízó kifejezetten kijelenti, hogy a magyar vagy angol nyelvet jól érti és beszéli, illetve írásban is használni képes.  

24. Megbízó hozzájárul, hogy a Szerződési feltételekel- ill. a Megbízásokkal összefüggő adatait Szolgáltató kezelheti ill. kezelni köteles. Megbízott jogosult a Szerződési feltételek és mellékleteinek tartalmát egyoldalúan módosítani, kivéve, amikor az egyoldalú módosítás alkalmazandó jogszabályba ütközik.  

25. A Szerződési feltételek ill. a Megbízások teljesítése körében, ideértve az eljáró bíróságok illetékességét  a Szolgáltató székhelye szerinti állam joga irányadó 

26. A Szerződési feltételek kötelezően irányadó minden Megbízásra és egyéb egyeztetésre, megállapodásra, amely a Felek, valamint Megbízó és a Szolgáltató más együttműködő partnerei között létrejön, továbbá irányadó minden olyan esetben, amikor azt szerződésben alkalmazandó jogként kikötik. 

27.  A jelen szerződés annak aláírása nélkül is kölcsönösen elfogadottnak minősül, amennyiben

- Megbízó a Megbízott weboldalán keresztül azt megismerhette vagy

- azt Megbízó részére elektronikus úton megküldték vagy

- Megbízó Megbízottól szolgáltatások teljesítését fogadta el