MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

a továbbiakban „Megbízási Keretszerződés”, amely létrejött egyrészről a Varga Detre Ügyvédi Iroda (mint a Varga Ügyvédi Társulás képviselője, Budapesti Ügyvédi Kamara, ügyvédi lajstromszám: 18894, székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 9., adószám: 18285879-2-41, e-mail: <span style="font-family: 'Calibri Light', sans-serif;">mail@varganet.com) mint megbízott, a továbbiakban „Megbízott” másrészről a megbízó, a továbbiakban: „Megbízó”, együtt úgy is, mint „Felek”között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

Megbízó személyes ill. azonosító adatait a Megbízási Keretszerződés mellékletét és elválaszthatatlan részét képező Személyes adatlap tartalmazza.

1. A „Megbízási Keretszerződés” alapján a Felek, továbbá a Megbízó és a Varga Ügyvédi Társulás más együttműködő partnerei között eseti megbízások jöhetnek létre (a továbbiakban „Megbízás”), amelyeket Megbízott vagy a Varga Ügyvédi Társulás megbízást vállaló más együttműködő partnere köteles szerződésszerűen, a Megbízási Keretszerződésben és a hatályos alkalmazott jogszabályokban foglaltakkal összhangban határidőre teljesíteni. A Megbízási Keretszerződés célja azoknak a feltételeknek a rögzítése, amelyek minden Megbízásra vonatkoznak. A Megbízási Keretszerződésben Megbízott alatt a Varga Ügyvédi Társulás megbízást vállaló más partnere is megfelelően értendő, amennyiben a Megbízóval közvetlenül Megbízást köt.

2. A Megbízás valamennyi lényeges feltételét írásban kell egyeztetni. Szóbeli nyilatkozatra egyik fél sem hivatkozhat. A Megbízás a Megbízott ajánlatának Megbízó általi elfogadásával vagy a Felek egyező akaratnyilatkozatával jön létre. Megbízottat a Megbízási Keretszerződésben foglaltak szerint a Megbízásban meghatározott megbízási díj illeti meg. Lényeges feltétel különösen, de nem kizárólag:

a) a megbízás tárgya

b) a teljesítés folyamata, határideje

c) a megbízási díj összege, pénzneme és kifizetésének ütemezése

3. Megbízottat eredménykötelem kizárólag abban az esetben terheli, ha az eredményt írásban kifejezetten vállalta és az eredményt a megbízás pontosan körülírja. Az eredmény elmaradásáért a Megbízott ebben az esetben sem felel, ha az eredmény elmaradásában a Megbízott érdekkörére visszavezethető ok vagy a Megbízó érdekkörén kívül eső ok részben vagy egészben közrejátszott.

4. Konzultáció esetén a megbízás tárgya a Megbízó által megjelölt tárgykörben a Megbízóval folytatott szóbeli egyeztetés. Konzultáció esetén a 2. pontban foglaltakat a jelen szakaszban foglalt eltérésekhez képest kell alkalmazni. Konzultáció esetén nem szükséges a Megbízást írásba foglalni, ill. annak meghatározott részleteit rögzíteni. Konzultáció esetén teljesítési igazolás nem készül. Konzultáció esetén a Megbízás létrejöttét a Konzultációról kiállított Megbízott által kiegyenlített számviteli bizonylat (számla) minden további nélkül igazolja.

5. A megbízási díj elszámolása a Megbízás szerinti időbeli ütemezésben számla alapján történik. A Megbízott által elektronikus úton továbbított számla Megbízó által kinyomtatott példánya a Megbízó aláírása és bélyegzője hiányában is teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, így a benne foglalt gazdasági esemény vonatkozásában teljes bizonyító erővel bír. Amennyiben egy számla nincs külön „előlegszámlaként”vagy „résszámlaként” megjelölve, úgy külön megjelölés nélkül is végszámlának tekintendő. A proforma számla vagy díjbekérő nem számla, célja csupán a fizetéssel kapcsolatos szerződéses feltételek kivonatos közlése.

6. A Megbízott a számla továbbításával egyidejűleg teljesítési igazolást állíthat ki és továbbíthat Megbízó részére (a továbbiakban: Teljesítési Igazolás). A Teljesítési Igazolás Megbízó elfogadása nélkül érvényes, ez azonban nem érinti Megbízó jogát, hogy a teljesítést a Teljesítési Igazolás kézhezvételétől számított 15 napon belül vitassa. A Megbízási Keretszerződés aláírásával Megbízó kifejezetten lemond a Teljesítési Igazolások 15 nap elteltét követően történő vitatásának jogáról. Megbízó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond a Megbízások feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásának jogáról is.

7. A Felek a Megbízási Keretszerződés, ill. a megbízások kölcsönös teljesítése kapcsán személyesen és meghatalmazottjuk által is teljes körűen eljárhatnak, a meghatalmazás azonban írásban érvényes. A Megbízás harmadik személy (a továbbiakban Megbízás Kedvezményezettje) részére teljesítendő szolgáltatásra is irányulhat, feltéve, hogy a Megbízás Kedvezményezettje a teljesítés érdekében együttműködik és azt elfogadja.

8. A <span style="font-family: 'Calibri Light', sans-serif;">mail@varganet.com e-mail címről/címre, valamint a Megbízó Személyes adatlapon megadott megadott, vagy a későbbiekben írásban közölt e-mail címéről/címére továbbított nyilatkozat a teljes bizonyító erejű magánokirattal egyenértékű írásbeli nyilatkozattal egyező hatályúnak minősül. Az e-mail útján továbbított üzenet ill. küldemény a továbbításának napján kézbesítettnek minősül, tekintet nélkül arra, hogy az a címzett részére bármely okból nem érkezett meg (kézbesítési vélelem). A felek Megbízási Keretszerződésben vagy az ügyféladatlapon megadott telefonszámához vagy e-mail címhez tartozó SMS és Viber fiókra továbbá a Dropboxra az e-mail postafiókra vonatkozó rendelkezések irányadók. A Felek hang és kép továbbítására alkalmas környezet használatával folytatott egyeztetéseket a személyes egyeztetéssel egyező hatályúnak-, a felek részvételét pedig személyes jelenlétnek fogadják el. Dokumentumok mellékletként kizárólag e-mailben vagy dropboxon továbbíthatók. Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyéb módon, illetve csatornán küldött üzeneteket, küldeményeket, dookumentumokat Megbízott figyelmen kívül hagyhatja.

9. A Megbízási Keretszerződés ill. a Megbízások teljesítésébe Megbízott a Megbízó tudta vagy beleegyezése nélkül almegbízottat, alvállalkozót vonhat be (a továbbiakban „Teljesítési Segéd”). A Teljesítési Segéd eljárásáért a Megbízott mint sajátjáért felel.

10. Megbízott a Megbízás teljesítése során a Varga Ügyvédi Társulás más, független együttműködő partnerét ajánlhatja, amelytől Megbízó közvetlenül szerezheti be, ill. fizetheti ki a beszerzett szolgáltatást. Ebben az esetben az adott feladatra Megbízás közvetlen az ajánlott harmadik személy és a Megbízó között jön létre.

11. A Megbízási Keretszerződés ill. a Megbízások teljesítése körében Megbízott közvetített szolgáltatást nyújthat Megbízó részére. Megbízott a Megbízási Keretszerződés ill. a Megbízások teljesítésében részt vevő személyekről (a továbbiakban „Résztvevők”) írásban tájékoztathatja Megbízót. Ebben az esetben Megbízó a Résztvevőkkel közvetlenül is egyeztethet, érdemben azonban kizárólag a „Felelős”-nek kijelölt Résztvevő jogosult egyeztetni.

13. A Varga Ügyvédi Társulás és független együttműködő partnerei egy jogi személyiséggel nem rendelkező konzorciumot alkotnak. Megbízó tudomásul veszi, hogy konkrét kötelmi-, ill. megbízási jogviszonyba mindig azzal a konkrét szolgáltatóval kerül, akivel megbízási szerződést köt, és ezért a konzorcium mint szervezet vagy annak más tagjai nem tartoznak helytállással, szavatossággal vagy garanciával.

14. Amennyiben a Megbízó egy vagy több természetes személy- vagy jogi személy helyett és nevében ad Megbízást, eljárási jogosultságát írásbeli meghatalmazással köteles igazolni. Meghatalmazott eljárása esetén Megbízott a Meghatalmazottat azonosítja és tartja nyilván. A képviseleti jog megszűnését Megbízó köteles bejelenteni Megbízott felé. Okirat ügyvédi ellenjegyzése esetén az okirati ügylet által meghatározott körben minden aláíró külön megbízási jogviszony nélkül ügyféli jogokat gyakorol. Meghatalmazott eljárása esetén Megbízott nem vizsgálja a Meghatalmazó és a Meghatalmazott viszonyát, és kizárja a felelősségét az ebből a jogviszonyból eredő kölcsönös követelésekért.

15. A Megbízási Keretszerződést ill. a Megbízásokat bármelyik fél írásban, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja, a Felek azonban kötelesek a teljesített ill. folyamatban lévő Megbízásokkal az alábbiak szerint elszámolni:

a) amennyiben a Megbízási Keretszerződés ill. a Megbízás megszűnésének oka (a továbbiakban megszűnési ok) Megbízottnak felróható, Megbízott a megfizetett vagy megelőlegezett nem teljesített Megbízás megbízási díj arányos részét köteles teljes egészében visszatéríteni sztornó számla továbbítása és a teljesítés meghiúsulásának igazolása mellett

b) amennyiben a megszűnési ok a Megbízó érdekkörében bekövetkező okra vezethető vissza -függetlenül a felróhatóságtól-, vagy a Megbízottnak nem felróható okra Megbízottat meghiúsulási kötbér jogcímén átalány kártérítésként illetve kompenzációként megilleti a megbízási díj összege, sztornó számla továbbítása és a teljesítés meghiúsulásának igazolása mellett. Megbízó erre az esetre lemond a meghiúsulási kötbér túlzott mértékének megállapítása iránti megtámadás jogáról.

16. A Megbízási Keretszerződés és a Megbízások tartalma, Megbízási Keretszerződéssel ill. a Megbízásokkal kapcsolatos egyeztetésekkel, teljesítéssel, pénzügyi elszámolással kapcsolatos valamennyi információ-, adat-, tény ügyvédi titoknak minősül, amelyet a Felek kölcsönösen szigorúan bizalmasan kezelnek. Amennyiben Megbízó Megbízottal szemben bármiféle eljárást kezdeményez, az teljes körű felmentésnek minősül az ügyvédi titoktartás alól.

17. Amennyiben Megbízó Megbízottal szemben annak tevékenységével kapcsolatban bírósághoz fordul, feltétlenül és visszavonhatatlanul felmenti Megbízottat az ügyvédi titoktartás alól.

18. A Megbízás teljesítésével összefüggésben Megbízott ügyvédi letétet kezelhet. Az ügyvédi letétre megfelelően irányadók a jelen szerződés Megbízásra vonatkozó rendelkezései. Ügyvédi letétnek kizárólag az az ügylet tekinthető, amely írásban jön létre, és az „Ügyvédi letét” címet tartalmazza.

19. Amennyiben a Megbízó vagy képviselője nem beszéli a magyar- vagy az angol nyelvet, tolmács bevonásával köteles eljárni. A tolmács nélküli eljárásból eredő, ill. a tolmács eljárásával összefüggő károkért kizárólag Megbízó felelős. A Megbízási Keretszerződés aláírásával Megbízó kifejezetten kijelenti, hogy a magyar vagy angol nyelvet jól érti és beszéli, illetve írásban is használni képes, kivéve, ha a jelen okiratot a Megbízó tolmácsa is aláírta.

20. Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízási Keretszerződéssel- ill. a Megbízásokkal összefüggő adatait Megbízott az ügyvédi adatkezelésre- ill. ügyvédi titokvédelemre vonatkozó szabályok szerint kezelheti ill. kezelni köteles. Megbízott jogosult a Megbízási Keretszerződés és mellékleteinek tartalmát egyoldalúan módosítani, kivéve, amikor az egyoldalú módosítás alkalmazandó jogszabályba ütközik.

21. A Megbízási Keretszerződés ill. a Megbízások teljesítése körében, ideértve az eljáró bíróságok illetékességét a Megbízott székhelye szerinti állam joga irányadó.

22. A Megbízási Keretszerződés kötelezően irányadó minden Megbízásra és egyéb egyeztetésre, megállapodásra, amely a Felek, valamint Megbízó és a Varga Ügyvédi Társulás más együttműködő partnerei között létrejön, továbbá irányadó minden olyan esetben, amikor azt szerződésben alkalmazandó jogként kikötik.

A Felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag elfogadták.